Avukat Fazilet Demirezen

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Faliyetlerimiz

BÜROMUZUN FAALIYET ALANLARI
Büromuz ağırlıklı olarak aşağıda belirtilen konularla ilgili olarak avukatlık hizmeti vermektedir.


Medeni Hukuk (Aile-Kişiler-Evlenme-Boşanma)

Anlaşmalı - Çekişmeli Boşanma Davaları, Nafaka Davaları, Yabancı mahkeme kararlarının tanınması (tenfiz davaları),
Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar (Hediyelerin Geri Verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb.),
Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Adı - Soyadı Düzeltme ve Değiştirme, Yaş Düzeltme, Kazai Rüşt Davaları,
Nesebin Reddi, Tashihi (Düzeltilmesi) ve Babalık Davaları Evlat Edinmeye İzin Davası, İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları,
Vesayet ve Kayyım Davaları,

Borçlar Hukuku
Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,
Tahliye Davası,
Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Artırımı Davaları,
Tevdi Mahalli Tayini (Ödeme Yeri Belirlenmesi)

Ticaret Hukuku
Şirket Ana Sözleşmeleri,
Şirketlere Sürekli Danışmanlık,
Ana Sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Artırımı,
Şirket Genel Kurul İşlemleri,
Şirket Pay Devri,
Şirket Kuruluş, Tür Değiştirme ve Birleşmeleri,
Zayi ve Kambiyo Senedi (Çek-Bono-Poliçe) Davaları,
Şirket Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Dava,
Kooperatif Davaları.

Miras Hukuku
Mirasçılık Belgesinin Alınması,
İzale-i Şuyu (Paydaşlığın-Ortaklığın Giderilmesi) Davası,
Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar,
Mirasçılık Belgesinin İptali Davası,
Mirasta Defter Tutulması,
Vasiyetnamenin İptali Davası,
Mirasta İade Davası,
Miras Sözleşmesi,
Vasiyetname Düzenlemesi,
Taksim Sözleşmesi.

Eşya Hukuku
Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası,
Men'i müdahele (Elatmanın önlenmesi) Davası,
Tapu iptali ve Tescili Davaları,
Şuf'a Davası,
Geçit Hakkı Davası,
Ecrimisil Davası,
Su Hakkı Davaları.

İcra ve İflas Hukuku
İcra Takipleri, (ilamlı, ilamsız, kambiyo, kira tahliye vs.)
İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları,
Borçtan Kurtulma (Menfi Tespit) ve Ödenen Paranın Geri Alınması (İstirdat) Davaları,
İmzaya ve Borca İtiraz (İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemesinin Yetkisine Giren Diğer Davalar),
İstihkak Davası.

Ceza Hukuku
Soruşturma ve kovuşturma aşamasında Mağdur, sanık vekilliği

İş Hukuku
Hizmet tespiti (Bağkur – SSK),
Hizmetlerin birleştirilmesi,
İhbar, Kıdem tazminatı,
İşe iade davaları.

İdare Hukuku
Tam yargı davaları,
İptal davaları

Vergi davaları

Son Güncelleme: Salı, 13 Mart 2012 21:05  

ZİYARETCİ SAYACI

Bugün7
Dün16
Haftalık94
Aylık234
Toplam20998